Informator

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest uczelnią nowocześnie kształcącą w ciekawych i przyszłościowych zawodach. Zespół bardzo dobrych dydaktyków i naukowców, kompetentni pracownicy administracji i obsługi oraz dobra baza dydaktyczna gwarantują, że Uczelnia spełnia najwyższe wymagania pracodawców współczesnego rynku pracy. Wyróżniamy się innowacyjnością procesu dydaktycznego przejawiającą się m.in. prowadzeniem części zajęć przez przedstawicieli przedsiębiorców reprezentujących wysoki poziom technologiczny. Jako problemy do rozwiązania w trakcie zajęć i w pracach dyplomowych przyjmuje się zadania praktyczne. Wdrożony wewnątrzuczelniany system zapewnienia jakości kształcenia daje rezultaty docenione w formie prestiżowej pozytywnej oceny instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydanej w 2013 roku.

 

Oferujemy następujące kierunki studiów:

 

Inżynieria Środowiska – studia I stopnia o profilu praktycznym

Leśnictwo – studia I stopnia o profilu praktycznym 

Leśnictwo – studia II stopnia o profilu praktycznym

Agroinformatyka – studia I stopnia o profilu praktycznym

 

Współpracujemy z renomowanymi uczelniami m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Politechniką Krakowską, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską oraz Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Organizujemy konferencje naukowe tematycznie powiązane z prowadzonymi kierunkami studiów.

 

Studenci traktowani są w Uczelni jako partnerzy realizujący wspólnie ze swoimi nauczycielami akademickimi cele zmierzające do osiągnięcia założonych efektów uczenia się. Studenci WSZŚ w Tucholi otrzymują pomoc stypendialną. W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki, funkcjonują koła naukowe, których członkowie uczestniczą w obozach naukowych organizowanych wspólnie z uczelniami partnerskimi.

 

Uczelnia prowadzi działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze swoją misją i strategią rozwoju systematycznie buduje swoją tożsamość i kulturę jakości w ścisłej współpracy z najważniejszą grupą interesariuszy zewnętrznych - z pracodawcami, w tym z nadleśnictwami.

 

Przy Uczelni funkcjonuje Centrum Eko-innowacji powstałe w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma ono na celu komercjalizację transferu technologii i wiedzy naukowej poprzez nawiązywanie współpracy z organami samorządowymi i przedsiębiorcami.

 

Nasza rodzina akademicka to nie tylko studenci i pracownicy Uczelni, ale również bardzo liczne grupy słuchaczy Uniwersytetów Pierwszego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim przy WSZŚ w Tucholi.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi była kilkukrotnie organizatorem jednych z najlepszych w Polsce znanych również w Europie „Europejskich Mistrzostw Drwali”.

 

WSZŚ w Tucholi co roku organizowała Ogólnopolski Turniej Szkół EKO, który miał na celu popularyzację problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-technicznych. Organizowane są również dla uczniów szkół: Wojewódzki Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy, Konferencja Popularnonaukowa pn. Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju oraz Konkurs Strefa Edu-Biznes.

 

W uznaniu znaczącej roli w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Uczelnia została laureatem ogólnopolskiego plebiscytu „Eko-inspiracja 2013”. Podczas Gali Finałowej, która odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w lutym 2014 roku, nominowanym wręczono statuetki.