Informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w godzinach urzędowania. Kandydaci na studia składają wymagane w procesie rekrutacji dokumenty osobiście w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi lub drogą pocztową przesyłając dokumenty na adres Dziekanatu WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola.

tel./fax 52 559 19 87 
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wszs.tuchola.pl

 Rekrutacja internetowa:


Prosimy o wprowadzenie Państwa danych do systemu informatycznego uczelni - pod linkiem WIRTUALNY DZIEKANAT rejestrujemy się w zakładce Rekrutacja / Rejestracja.
Informacje dotyczące rekrutacji 2022/2023

 

1. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 

- podanie o przyjęcie na studia (formularze podań należy pobrać ze strony internetowej uczelni: pobierz - podanie prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami),

- kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku i specjalności od lekarza medycyny pracy (skierowanie zostanie wydane kandydatowi przez Dziekanat). W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów, Dziekan może odmówić dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania na wybranym kierunku. W związku z utrudnieniem dostępu do badań lekarskich i koniecznością dopełnienia obowiązku badania kandydatów Uczelnia udostępnia kandydatom szczegółowe informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscach odbywania studiów (Karta informacji o zagrożeniach biologicznych kandydata na studia),

- 2 fotografie legitymacyjne (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237x296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB (plik ze zdjęciem prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski),

- dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

 

  • opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki,
  • wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki,
  • opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe wnosi kandydat w chwili złożenia podania na konto WSZŚ w Tucholi:

 

Konto: Bank Millenium S.A. w Warszawie nr 13116022020000000038802025

 

2. Wyżej wymienione dokumenty o przyjęcie na studia należy składać:

 

- osobiście w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi - należy pracownikowi Dziekanatu WSZŚ w Tucholi okazać oryginały dokumentów celem potwierdzenia zgodności z oryginałem danych wymaganych w procesie rekrutacji

lub

- drogą pocztową na adres Dziekanatu WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola - zgodność z oryginałem dokumentów oraz danych wymaganych w procesie rekrutacji zostanie potwierdzona przez Dziekanat WSZŚ w Tucholi w terminie późniejszym.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studentów zgodna z RODO.

 

3. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, aż do do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

4. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia.

  Szczegółowych informacji na temat Uczelni, studiów i rekrutacji udziela telefonicznie Dziekanat Uczelni

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola, tel./fax 52 559 19 87, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .