Informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w godzinach urzędowania. Kandydaci na studia składają wymagane w procesie rekrutacji dokumenty osobiście w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi lub drogą pocztową przesyłając dokumenty na adres Dziekanatu WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola.

tel./fax 52 559 19 87 
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wszs.tuchola.pl

 Rekrutacja internetowa:


Prosimy o wprowadzenie Państwa danych do systemu informatycznego uczelni - pod linkiem WIRTUALNY DZIEKANAT rejestrujemy się w zakładce Rekrutacja / Rejestracja.
Informacje dotyczące rekrutacji 2022/2023
 


I. Zasady naboru na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo o profilu praktycznym.

 

1. Wymagania wstępne:

O przyjęcie na studia II stopnia kierunku leśnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają ukończone studia I stopnia na kierunku leśnictwo i posiadają tytuł inżyniera. W przypadku pozostałych osób (nie posiadających dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo) konieczna jest wstępna weryfikacja kandydatów.

Warunki wstępnej weryfikacji kandydatów (absolwentów studiów I stopnia, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia kierunku leśnictwo, a nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku leśnictwo) na studia II stopnia kierunku leśnictwo oraz ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury weryfikacji podczas naboru na rok akademicki 2022/2023 określa Zarządzenie Rektora WSZŚ w Tucholi.

 

2. Absolwenci studiów II stopnia kierunku leśnictwo o profilu praktycznym po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskują tytuł zawodowy magister

 

3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studentów zgodna z RODO.

 

4. Wymagane dokumenty

                                                                               

a. Podanie o przyjęcia na studia: pobierz

 

b. Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia,

 

c. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku leśnictwo II stopnia o profilu praktycznym od lekarza medycyny pracy (skierowanie zostanie wydane kandydatowi przez Dziekanat). W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów, Dziekan może odmówić dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania. W związku z utrudnieniem dostępu do badań lekarskich i koniecznością dopełnienia obowiązku badania kandydatów Uczelnia udostępnia kandydatom szczegółowe informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscach odbywania studiów (Karta informacji o zagrożeniach biologicznych kandydata na studia),

 

d. 2 fotografie legitymacyjne (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237x296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB (plik ze zdjęciem prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski),

 

e. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

 

   - opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki
   - wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki,
   - opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe wnosi kandydat w chwili złożenia podania na konto WSZŚ w Tucholi:

   

Konto: Bank Millenium S.A. w Warszawie nr 13116022020000000038802025

   

Wyżej wymienione dokumenty o przyjęcie na studia należy składać:


- osobiście w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi - należy pracownikowi Dziekanatu WSZŚ w Tucholi okazać oryginały dokumentów celem potwierdzenia zgodności z oryginałem danych wymaganych w procesie rekrutacji

lub

- drogą pocztową na adres Dziekanatu WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola - zgodność z oryginałem dokumentów oraz danych wymaganych w procesie rekrutacji zostanie potwierdzona przez Dziekanat WSZŚ w Tucholi w terminie późniejszym.


5. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia