Dokumenty WSZŚ

Zarządzenia Rektora nr 9/2021 zmieniające Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021.

Do pobrania [pdf]

 

Zarządzenia Rektora nr 4/2021 w sprawie ustalenia warunków wstępnej weryfikacji kandydatów na studia II stopnia kierunku leśnictwo oraz ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury weryfikacji podczas naboru na rok akademicki 2021/2022.

Do pobrania [pdf]

 

Zarządzenia Rektora nr 19 /2019 w sprawie  zasad  pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020.

Do pobrania [pdf]

 

Zarządzenie Nr 2/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 16.04.2021 roku w  sprawie  zasad pobierania i wysokości  opłat  za  zajęcia dydaktyczne  na  studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022.

Do pobrania [pdf]

 

Zarządzenie Nr 8/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 30.04.2020 roku w  sprawie  zasad pobierania i  wysokości  opłat  za  zajęcia  dydaktyczne  na  studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021.

Do pobrania [pdf]

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 7.06.2019 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne a także wysokości tych opłat.

Do pobrania [pdf]

 

Uchwała nr 340 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 15.02.2019 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów oraz limitu przyjęć na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w roku akademickim 2020/2021.

Do pobrania [pdf]

 

Uchwała nr 359 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 26.07.2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 340 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 15.02.2019 roku roku w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów oraz limitu przyjęć na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w roku akademickim 2020/2021.

Do pobrania [pdf]

 

Regulamin studiów WSZŚ w Tucholi

Regulamin [pdf]

 

Statut WSZŚ w Tucholi

Statut [pdf]

 

Kodeks etyki WSZŚ w Tucholi

Kodeks etyki [pdf]

 

PROCEDURA WYSTAWIANIA FAKTUR VAT Z TYTUŁU WPŁATY CZESNEGO

 
1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne Uczelnia wystawia na nabywcę (studenta/słuchacza), z którym zawarła umowę o określenie warunków odpłatności za studia.
 
2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych  nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował  jako płatnik.
 
3. Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi, ale tylko w takim przypadku, kiedy pracodawca przed dokonaniem wpłaty zawrze z Uczelnią umowę w sprawie przejęcia zobowiązania z tytułu odpłatności za usługi edukacyjne.

Płatności za fakturę wystawioną na pracodawcę należy dokonywać na rachunek bankowy Uczelni:
Bank Millennium SA   13 1160 2202 0000 0000 3880 2025
 
4. Fakturę VAT wystawia się nie później niż 7 dnia od dokonania wpłaty całości lub części (raty) za usługę edukacyjną na wyraźne żądanie.
 
Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
 
Druki do pobrania:


•    Wniosek o wystawienie faktury VAT
•    Oświadczenie studenta o przejęciu zobowiązania
•    Umowa w sprawie przejęcia zobowiązania przez pracodawcę

 

Szczegółowych informacji w sprawie wystawiania faktur udziela pracownik Kwestury
tel. (52) 554-01-05