Nasze kierunki

Leśnictwo I stopnia

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo I stopień profil ogólnoakademicki

 

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo kończą się tytułem zawodowym „inżynier”. Obejmują osiem semestrów zajęć dydaktycznych oraz cztery tygodnie praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych lub Zakładach Usług Leśnych oraz w innych przedsiębiorstwa związanych z gospodarką leśną. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zawodu inżyniera leśnika. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk leśnych. Kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo I stopień profil praktyczny od 1.X.2018 roku

 

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo kończą się tytułem zawodowym „inżynier”. Obejmują osiem semestrów zajęć dydaktycznych oraz dwanaście tygodnistudenckich praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych,Zakładach Usług Leśnych oraz innych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką leśną. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z kontekstem głębi i kontekstem zakresu dla zawodu inżyniera leśnika. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk leśnych. Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego.

 

 

Leśnictwo II stopnia

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo II stopnia profil praktyczny

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych oraz dwanaście tygodni praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych lub Zakładach Usług Leśnych. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zawodu magistra - leśnika. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk leśnych. Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego. Studia trwają cztery semestry. Program studiów obejmuje osiem modułów kształcenia. Sześć ma charakter obligatoryjny: kształcenia ogólnego, metodyki badań w leśnictwie, przyrodniczy, techniczny, społeczno-ekonomiczny oraz dyplomowy. Dwa mają charakter fakultatywny: hodowlany oraz menedżerski. Koncepcja kształcenia zawiera wymagania wstępne, a mianowicie kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy inżyniera leśnika. Dopuszcza się możliwość zrekrutowania osób, które ukończyły kierunki pokrewne i legitymują się określonym zakresem efektów kształcenia zdobytych poza edukacją formalną.  O tym decyduje komisja powołana przez dziekana.

 

Inżynieria Środowiska

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska I stopień profil ogólnoakademicki

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku inżynieria środowiska kończą się tytułem zawodowym „inżynier”. Obejmują siedem semestrów zajęć dydaktycznych oraz dwanaście tygodni studenckich  praktyk zawodowych. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zawodu inżyniera  inżynierii środowiska. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (powietrze, ziemia, woda) i środowiskiem wewnętrznym (budownictwo). W szczególności zdobywa wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych w dziedzinie wykorzystania i przekształcenia zasobów środowiskowych oraz do projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji w budynkach, a także elementów infrastruktury obszarów wiejskich i zurbanizowanych (sieci uzbrojenia podziemnego, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków). Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk technicznych.  Kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska I stopień profil praktyczny od 1.X.2017 roku

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku inżynieria środowiska kończą się tytułem zawodowym „inżynier”. Obejmują siedem semestrów zajęć dydaktycznych oraz dwanaście tygodni studenckich  praktyk zawodowych. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zawodu inżyniera  inżynierii środowiska. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (powietrze, ziemia, woda) i środowiskiem wewnętrznym (budownictwo). W szczególności zdobywa wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych w dziedzinie wykorzystania i przekształcenia zasobów środowiskowych oraz do projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji w budynkach, a także elementów infrastruktury obszarów wiejskich i zurbanizowanych (sieci uzbrojenia podziemnego, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków). Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk technicznych.  Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego.

 

Ekoturystyka Zdrowotna

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Ekoturystyka Zdrowotna

 

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi kończą się tytułem zawodowym licencjat. Obejmują sześć semestrów zajęć dydaktycznych, w tym  12 tygodni praktyk zawodowych we wskazanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Nadrzędnym celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy i, umiejętności i kompetencji społecznych dla organizatora, animatora ekoturystyki zdrowotnej. Kierunek umiejscowiony jest w pięciu obszarach nauk, a mianowicie: medycznych, o zdrowiu, kulturze fizycznej, społecznych i przyrodniczych. Kształcenie odbywać się będzie według profilu praktycznego. Absolwenci kierunku Ekoturystyka Zdrowotna stanowią wykwalifikowaną (w zakresie prawno-ekonomicznym i opiekuńczym) kadrę dla potrzeb nowoczesnych form turystyki i skutecznych metod organizacji, a także zarządzania działalnością turystyczną. Absolwent posiądzie wiedzę i zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w formie gospodarstwa ekoturystycznego oraz podstawową wiedzę na temat istoty i funkcji turystyki, stanu i czynników wpływających na jej funkcjonowanie i rozwój.