Kredyty studenckie

 

Kredyt studencki

 

Kredyt studencki umożliwia mniej zamożnym osobom finansowanie kosztów związanych  ze studiowaniem. Jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki  są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

O kredyt studencki mogą się ubiegać studenci do ukończenia 30 roku życia. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta. O kredyt studencki można ubiegać się niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Istotne jest, by dochód na osobę w rodzinie w roku ubiegania się o kredyt nie przekraczał 3 000 zł. Kredyt może zostać w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody np. jego rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

Termin ubiegania się o kredyt i okres otrzymywania kredytu

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów, nie dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt może być wypłacany bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt.

Wypłata kredytu

Wypłata kredytu studenckiego następuje w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych w czasie studiowania z banku środków – może wybrać kwotę 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do swoich aktualnych potrzeb.

Spłata kredytu

Dużą zaletą kredytu studenckiego jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu (liczba rat jest, co do zasady, dwukrotnością liczby transz). Miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach.

Kolejną zaletą kredytu studenckiego jest to, że wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Umorzenie częściowe i w całości

Przewidziane zostały również mechanizmy częściowego umorzenia kredytu i umorzenia kredytu w całości.

Na częściowe umorzenie kredytu może liczyć kredytobiorca, który znajdzie się w grupie najlepszych absolwentów. Umorzeniu podlega obligatoryjnie:

·      50% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie 1% najlepszych absolwentów,

·      35% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

·      20% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty albo uniemożliwia ją trudna sytuacja życiowa, kredyt może być umorzony częściowo lub w szczególnych przypadkach nawet w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Kredytobiorca w takich sytuacjach składa wniosek.