Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich

od 1 stycznia 2019 roku

 

Osoby uprawnione do kredytu studenckiego.

Kredyt studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

Składanie wniosków o kredyt studencki.

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 roku podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

·       PKO Bank Polski S.A.,

·       Bank PEKAO S.A.,

·       Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

·       SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

·       oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,

·       zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,

·       dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1 000 zł.

Zawarcie umowy.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2 500 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu studenckiego.

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

·      okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,

·      datę rozpoczęcia wypłaty transz,

·      sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta,

·      sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,

·      wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

·       100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,

·       100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 500 zł,

·       90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1 000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki spłaty kredytu studenckiego.

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 roku). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu studenckiego i zawieszenie spłaty.

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

·       w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1%,

·       w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5%,

·       w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01% do 10%,

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.