Pomoc materialna

Wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019 wynosi 418,9 tys. zł.

 

Wysokość dotacji na 2019 rok przyznanej Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w kształceniu na studiach wynosi 13,9 tys. zł.

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi należy składać osobiście w Dziekanacie w dniach i godzinach jego pracy. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do dnia 31 października 2019 roku. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie, Komisja Stypendialna nie przyznaje stypendiów na miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.

 

W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1 051,70 zł.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 roku 2 715 zł (jest to dochód roczny).

 

Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 26.09.2019

Regulamin świadczeń dla studentów WSZŚ w Tucholi

Załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 - wniosek o stypendium Rektora

Załącznik nr 4 - wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 6 - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Załącznik nr 7 - zasady ustalania dochodu oraz dokumentowania sytuacji materialnej i niepełnosprawności