Historia

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Podpisano:

- umowę o współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy. Umowa zakłada  wspólne przygotowanie i realizację programów kształcenia, w szczególności modułu łowieckiego na studiach I stopnia na kierunku leśnictwo oraz specjalności łowiectwo na studiach II stopnia na kierunku leśnictwo prowadzonych przez WSZŚ w Tucholi. Ponadto postuluje się uczestnictwo PZŁ w określaniu rozwoju programów studiów WSZŚ w Tucholi oraz ich opiniowaniu. Strony porozumienia deklarują współorganizowanie szkoleń, kursów, warsztatów tematycznych, konferencji naukowych i studiów podyplomowych poświęconych leśnictwu lub łowiectwu. Do zadań już realizowanych należą zorganizowanie edukacyjnej sali łowiectwa w siedzibie Uczelni, prowadzenie zespołu sygnalistów myśliwskich przy WSZŚ w Tucholi, kultywowanie etyki i tradycji łowieckich oraz wzbogacanie kultury łowieckiej,

- umowę o współpracy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Agrarnym w Dublanach, Ukraina w sferze badań oraz działalności dydaktycznej celem udoskonalania nauczania, prac badawczych i ich zastosowanie w rolnictwie, życiu społecznym i dziedzinach pokrewnych, a także wymiany doświadczeń pomiędzy wydziałami obu uczelni,

- list intencyjny z Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej dotyczący współpracy przy realizacji projektu pn. „Uaktualnienie strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz oferty kształcenia zawodowego szkół i placówek Powiatu Tucholskiego” w ramach Programu Edukacja Komponent III Współpraca instytucjonalna kształcenia zawodowego planowanego do realizacji w latach 2020-2021,

- porozumienie o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris (13.06.2019r.) celem zbliżenia środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem jednostek samorządu województwa, a przez to wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału.

 

Wydawanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom XII 2018).

 

Zorganizowanie dwóch konferencji:

III Konferencja Popularnonaukowa „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" - 30 maja 2019r., Tuchola. Konferencja zgromadziła 50 uczestników. Patronat honorowy nad konferencją objął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Konferencja adresowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów sępoleńskiego, tucholskiego i świeckiego. Główne zagadnienia tematyczne konferencji to zrównoważony rozwój oraz problematyka ekologiczna. Przygotowano siedem wystąpień, których autorami byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, a także Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi. Niniejsza inicjatywa edukacyjna wynika z opieki naukowo-dydaktycznej, jaką Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi sprawuje nad szkołami ponadpodstawowymi powiatu sępoleńskiego w ramach umowy patronackiej.

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" – 5-7 września 2019r., Fojutowo. Zaprezentowano wyniki badań naukowych oraz wyniki będące rezultatem działalności zawodowej zarówno w uczelniach wyższych, jak i w leśnej praktyce gospodarczej. W obradach uczestniczyły 52 osoby. Na sześciu sesjach plenarnych wygłoszono 18 referatów charakteryzujących się pod względem treści, wielowątkową i równocześnie aktualną tematyką przyrodniczo-leśną. Zagadnienia poruszone w referatach obejmowały różne problemy związane z potrzebą dokonywania permanentnej oceny w zakresie podejmowanych przedsięwzięć dotyczących kształtowania i efektywnej ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Zorganizowanie VI Letniego Obozu Naukowego w dniach 2 – 6 września 2019r. w ośrodku Le Quattro Stagioni w Tleniu. Wzięło w nim udział 9 wyróżniających się studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Celem naukowym obozu było przeprowadzenie badań jakości wód jezior i rzek zlokalizowanych w okolicy miejscowości Tleń oraz ocena oddziaływania miejscowości na środowisko naturalne w związku ze wzmożoną na tym terenie aktywnością turystyczną i rekreacyjną. Program badań obejmował pobranie próbek wody z wytypowanych dziewięciu miejsc oraz przeprowadzenie analiz fizykochemicznych tych próbek. Cykl badawczy jakości wód naturalnych Borów Tucholskich, zrealizowany został w specjalistycznym mobilnym Laboratorium Dydaktyczno-Badawczym Chemicznej Analizy Wód i Gleb przy Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki badań studenci zaprezentowali w dniu 6 września 2018 roku podczas obrad plenarnych XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach"

 

V Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy (13.06.2019r., Tuchola) - zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, natomiast fundatorem nagród dla laureatów Konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem Konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Problematyka konkursu dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs z cyklu gmina bezpieczna ekologicznie zrealizowany został ze szczególnym zwróceniem  uwagi na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem  zmianom  klimatycznym - czyste powietrze. Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wzięło w nim udział 57 uczniów

 

Nadanie WSZŚ w Tucholi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku agroinformatyka (decyzja z dnia 31.05.2019r.).

 

Ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku leśnictwo prowadzonym   w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało oceną pozytywną na okres sześciu lat (Uchwała Nr 755/2019 Prezydium PKA z dnia 10.10.2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku leśnictwo prowadzonym w WSZŚ w Tucholi na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym).

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki (działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim, Uniwersytetu Pierwszego Wieku).

 

Udział wykładowców i studentów w XIX Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki (Toruń, 24.04.2019r.).

 

W 2018 roku kontynuowała swoją działalność Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, która zorganizowała otrzęsiny dla studentów I roku (17.11.2018r.).

 

Udział studentów w Historycznym Pochodzie Borowiaków (Tuchola, 20.07.2019r.) w ramach 60-tych Dni Borów Tucholskich w Tucholi.

 

 

Promocja WSZŚ w Tucholi na targach edukacyjnych w Sępólnie Krajeńskim, Chojnicach, Tucholi, Świeciu, Człuchowie oraz podczas zawodów Super Drwal 2019 w Śliwicach.

 


 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Wydawanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom XI 2017).

 

Zorganizowanie trzech konferencji:

II Konferencja Popularnonaukowa „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" – 16 marca 2018r., Tuchola. Tematyka konferencji oscylowała wokół idei zrównoważonego rozwoju i problematyki ekologicznej. Konferencja adresowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego.

I Ogólnopolska Konferencja „Zrównoważony rozwój Pojezierza Krajeńskiego” – 19-20 października 2017r., Sępólno Krajeńskie (współorganizatorzy: Krajeński Park Krajobrazowy z siedzibą w Więcborku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Celem konferencji było przedstawienie wyników badań z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz technicznych w odniesieniu do różnych aspektów zrównoważonego rozwoju Pojezierza Krajeńskiego. Główne zagadnienia tematyczne konferencji to: rozwój turystyki i zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych, edukacja przyrodnicza, aspekty prawne a ochrona przyrody, metody ochrony ekosystemów, działalność naukowa na Pojezierzu Krajeńskim.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" – 13-15 września 2018r., Fojutowo.

 

Zorganizowanie V Letniego Obozu Naukowego w dniach 10 - 14 września 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym “Le Quattro Stagioni” w Tleniu. W obozie wzięli udział studenci z: Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Tematem zajęć dydaktycznych była problematyka związana z inżynierią i ochroną środowiska przyrodniczego, badanie jakości wód naturalnych oraz ocena zmian ich stanu ekologicznego pod wpływem cywilizacyjnej działalności człowieka.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zorganizowała otrzęsiny dla studentów I roku (27.10.2017r.) oraz wigilię studencką (15.12.2017r.).

 

Zawarcie w dniu 28.12.2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy umowy o dofinansowanie Projektu „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana” nr RPKP.01.01.00-04-0004/17 (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020). Wnioskodawcą/Liderem Projektu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydoszczy, natomiast partnerami Projektu są: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Okres realizacji Projektu to 01.02.2018r.-31.01.2021r.

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki (działalność Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu I Wieku).

 

Zorganizowanie przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi IV Konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy (15.06.2018r., Tuchola) skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W roku szkolnym 2017/2018 konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z niską emisją i zagrożeniem smogiem z uwzględnieniem przyczyn powstania oraz sposobów przeciwdziałania.

 

Powołanie Uczelnianego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (01.10.2017r.). Koło działa przy Oddziale SIMP w Toruniu, liczy 10 członków – studentów i wykładowców.

 

Wykład Pana dra Krzysztofa Kannenberga pt. ”Podstawy marketingu w działalności firmy” (27.10.2017r., Tuchola) skierowany do uczestników Konkursu Strefa EduBiznes - uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego, połączony z zajęciami dydaktycznymi przy mikroskopach w pracowni entomologicznej i biologicznej WSZŚ w Tucholi.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zorganizowała Konkurs w ramach (stworzonej przez Uczelnię, sępoleńskie szkoły ponadgimnazjalne i przedsiębiorstwa) Strefy EduBiznes. Celem Konkursu była promocja szkolnictwa zawodowego i zachęcenie uczniów do kształcenia się na kierunkach technicznych, popularyzacja idei współpracy otoczenia nauki z biznesem oraz aktywizowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw i umiejętności rozwiązywania zagadnień typu case study. Konkurs polegał na przygotowaniu przez zespół uczniów we współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem studium przypadku dotyczącego jednego z tematów „Polepszenie wizerunku firmy” lub „Od projektu do produktu”. Podsumowanie konkursu odbyło się 9 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim.

 

Promocja WSZŚ w Tucholi na targach edukacyjnych w Sępólnie Krajeńskim, Chojnicach, Tucholi, Świeciu, Człuchowie.

 


 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

WSZŚ w Tucholi zawarła umowy patronackie z:

Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim,

Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim,

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie,

Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku,

Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Więcborku.

 

Porozumienia o współpracy z WSZŚ w Tucholi podpisały:

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,

Pałac w Komierowie,

Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów” Sp. z o.o. w Tleniu,

Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej,

Instytut Turystyczno-Edukacyjny,

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (umowa konsorcjum „Bezpieczeństwo łańcucha  żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed”).

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2017 roku Wydziałowi Inżynieryjnemu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi nadano uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku ekoturystyka zdrowotna na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

 

Wydawanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom X 2016).

 

Wydanie w 2017 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika monografii pt. „Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach” autorstwa Krzysztofa Kannenberga (Wydział Inżynieryjny WSZŚ w Tucholi), Tomasza Leszczyńskiego (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy), Ewy Zysnarskiej (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK                     w Toruniu). Książka adresowana jest do wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych i przyrodniczych. Przedstawia ona miejsce i rolę lasów w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekonomiczne i przyrodnicze przesłanki ochrony przyrody               w lasach.

 

Zorganizowanie dwóch konferencji:

I Konferencja Popularnonaukowa „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" - 7 kwietnia 2017r., Tuchola. Tematyka konferencji oscylowała wokół idei zrównoważonego rozwoju i problematyki ekologicznej. Konferencja adresowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego,

 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" – 1-3 września 2017r., Tleń.

 

Zorganizowanie IV Letniego Obozu Naukowego w dniach 30 sierpnia – 3 września 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „Berła Borów” w Tleniu. W obozie udział wzięli         studenci z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Treść obozu objęła cykl badawczy jakości wód naturalnych Borów Tucholskich, zrealizowany w specjalistycznym mobilnym Laboratorium Dydaktyczno-Badawczym Chemicznej Analizy Wód i Gleb przy Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK w Toruniu.

 

W 2017 roku kontynuowała swoją działalność Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, która zorganizowała spotkania przedstawicieli URSS WSZŚ w Tucholi oraz Samorządu Uczniowskiego Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi.

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki (działalność Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu I Wieku).

 

Zorganizowano międzypokoleniowe potyczki sportowe "Na przełaj przez pokolenia" (07.04.2017r., Tuchola).

 

Zorganizowano V Ogólnopolski Turniej Szkół EKO (28.04.2017r., Tuchola) - turniej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, mający na celu popularyzację problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy, a także umiejętności przyrodniczo-technicznych.

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zorganizowały III Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy (06.04.2017r., Tuchola). W roku szkolnym 2016/2017 konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z racjonalną gospodarką wodną (problem wody w związku z Rokiem Rzeki Wisły 2017).

 

Promocja WSZŚ w Tucholi na targach edukacyjnych w Sępólnie Krajeńskim, Chojnicach, Tucholi, Świeciu, Człuchowie oraz podczas Dnia Ziemi w Tucholi w dniu 20.05.2017r. i Parady Borowiaków w dniu 08.07.2017r.

 


 

ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

Umowy o współpracy z WSZŚ w Tucholi podpisały:

XGreen Energy Sp. z o.o.,

Fundacja Stabilo z siedzibą w Toruniu,

Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku.

 

Uruchomienie od marca 2016 roku kształcenia na kierunku leśnictwo studia drugiego stopnia o profilu praktycznym w trybie niestacjonarnym.

 

Wydawanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom IX 2015).

 

Zorganizowanie dwóch konferencji naukowych:

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" - 1-3 września 2016r., Tleń,

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie” – 4-6 września 2016r., Tleń.

 

Zorganizowanie III Letniego Obozu Naukowego w dniach 2 – 6 września 2016 r. w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „Berła Borów” w Tleniu. W obozie udział wzięli studenci inżynierii lub ochrony środowiska z trzech uczelni: Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku., Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Dodatkowo, w obozie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – finaliści IV Ogólnopolskiego Turnieju Szkół „EKO”. 

 

Nawiązanie współpracy z XGreen Energy Sp.z o.o., zamontowanie na terenie Uczelni panelu fotowoltaicznego do celów dydaktycznych.

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki (działalność Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu I Wieku, Projekt „Na przełaj przez pokolenia”).

Zorganizowanie IV Ogólnopolskiego Turnieju Szkół EKO (Tuchola 06.04.2016), którego głównym zamierzeniem w szczególności stała się edukacja ekologiczna na rzecz podniesienia stanu świadomości ekologicznej młodych ludzi w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagająca osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów.

 

Zorganizowanie przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi II Konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy (Tuchola, 08.04.2016). Problematyka konkursu dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2015/2016 konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i redukcją emisji CO2.

 

Kontynuacja projektu „Na przełaj przez pokolenia” - wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Pierwszego Wieku. W zajęciach udział brały dzieci z Uniwersytetu Pierwszego Wieku, ich rodzice oraz przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Promocja Uczelni na targach edukacyjnych w Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Człuchowie, Chojnicach, Miastku i Tucholi oraz podczas Dnia Ziemi w Tucholi w dniu 21.05.2016r. i Parady Borowiaków w dniu 08.07.2016r.

 


 

ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 roku Wydziałowi Inżynieryjnemu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi nadano uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku leśnictwo na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 

Wydawanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom VIII 2014).

 

Zorganizowanie trzech konferencji naukowych:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gospodarka wodno- ściekowa i odpadowa miast i obszarów niezurbanizowanych" - 7-9 września 2015r., Tleń,

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" - 3-5 września 2015r., Tleń,

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna "Ochrona przeciwpożarowa lasów" - 26-27 marca 2015r., Łysomice.

 

Zorganizowanie II Letniego Obozu Naukowego w dniach 4 – 8. 09. 2015 r. w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „Berła Borów” w Tleniu dla studentów inżynierii lub ochrony środowiska z czterech uczelni: Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Dodatkowo, w obozie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – finaliści III Ogólnopolskiego Turnieju Szkół „EKO”.

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki (działalność Uniwersytetu III Wieku; Uniwersytetu I Wieku).

 

Zorganizowanie III Ogólnopolskiego Turnieju Szkół EKO, Tuchola/Tleń 17.04.2015.

 

Zorganizowanie przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi I Konkursu pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy (Tuchola, 18.06.2015) skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Tematyka konkursu dotyczyła wiadomości ogólnych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego.

 

Projekt „Na przełaj przez pokolenia” - wspólna inicjatywa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Zakładał on cykl warsztatów plastyczno-rękodzielniczych i miał  na celu zwiększenie zaangażowania wspólnot w kulturę i sztukę. Do współpracy zaproszeni zostali również rodzice dzieci biorących udział w zajęciach.

 

VII Europejskie Mistrzostwa Drwali współorganizowane z Nadleśnictwem Starogard Gdański odbyły się w dniach 28-29 sierpnia 2015r. w Starogardzie Gdańskim, wpisując się w program obchodów III Kociewskiego Festynu Leśnego.

  

Promocja WSZŚ w Tucholi na targach edukacyjnych w Świeciu, Chojnicach, Tucholi i Człuchowie oraz podczas Dnia Ziemi w Tucholi w dniu 16.05.2015r.

 


 

ROK AKADEMICKI 2013/2014

 

Porozumienia o wszechstronnej współpracy i współdziałaniu z WSZŚ w Tucholi podpisały:

Politechnika Koszalińska,

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

 

Wydawanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom VII 2013).

 

Zorganizowanie dwóch konferencji naukowych:

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach”, Tleń, 28-29.08.2014,

 V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie”, Tleń, 01-03.09.2014.

  

Zorganizowanie I Letniego Obozu Naukowego (Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów” w Tleniu w dniach 28 sierpnia – 2 września 2014 roku) dla studentów kierunku inżynieria środowiska Wydziału Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz studentów kierunku ochrona środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem obozu było zapoznanie się z metodyką przeprowadzania badań i analiz pozwalających na opracowanie planu ochrony środowiska oraz stanu zanieczyszczenia wybranej miejscowości. Zadaniem, z jakim zmierzyli się studenci podczas pobytu była identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza w miejscowości Tleń.

 

Działalność Centrum Eko-Innowacji przy WSZŚ - Centrum Eko-innowacji uczestniczyło w międzynarodowych targach LAS-EXPO w Kielcach w dniach 07-09.03.2014r.

 

Współorganizowanie szkoleń dla studentów z zakresu edukacji leśnej i odpylania pyłów przemysłowych wraz z Platformą Filtrowentylacyjną.

 

Osiągnięcia studenckie - zajęcie przez naszego studenta Kamila Szarmach III lokaty na Europejskich Mistrzostwach Drwali w 2014 roku.

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki (działalność Uniwersytetu III Wieku; Uniwersytetu I Wieku).

 

Zorganizowanie II Ogólnopolskiego Turnieju Szkół EKO (Tuchola/Tleń, 11-12.04.2014).

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem została laureatem ogólnopolskiego Plebiscytu „Eko-inpiracja 2013” otrzymując wyróżnienie „Młoda Eko-inpiracja” w kategorii UCZELNIA. W uznaniu znaczącej roli w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, redakcja miesięcznika „Ekologia i rynek” przyznała także projektowi „Centrum Eko-innowacji” Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi wyróżnienie godłem „Eko-inspiracja 2013” w kategorii PARTNERSTWO.

 

VI Europejskie Mistrzostwa Drwali współorganizowane z Nadleśnictwem Trzebciny w dniach 11-12 lipca 2014r.

 

Zorganizowanie debaty oświatowej z udziałem przedstawicieli kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty i parlamentarnej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz dyrektorów szkół powiatu tucholskiego poświęconej wartościom w polskiej szkole (marzec 2014r.).

 

Promocja Uczelni na targach edukacyjnych w Świeciu, Chojnicach, Tucholi i Człuchowie.

 


 

ROK AKADEMICKI 2012/2013

 

Porozumienia o współpracy z WSZŚ w Tucholi podpisały:

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S. A. w Tucholi,

ZUL „Krygowscy” s. c. Krygowski Benedykt, Sofczyńska Magdalena,

NV Pracownia Architektury Krajobrazu,

Zakład Usług Leśnych Leszek Szarmach,

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Tucholi,

Powiatowy Urząd Pracy  w Tucholi,

Gmina Miasta Toruń,

EGEPLAST w Poznaniu,

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.,

OKK Otlewski Sp. z o.o. – spółka komandytowa,

Zakład Usług Leśnych  Alicja Stryszyk,

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.,

HEBAN Domy z drewna sp. z o.o.,

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim,

Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewania i Gazu w Cekcynie Andrzej Cybulski,

Lwowski Uniwersytet  Narodowy im. Iwana Franko,

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Więcborku,

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,

Zakład Usług Leśnych  Kamil Szarmach,

TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy,

Nadleśnictwo Kaliska,

EGA Sp. z o.o.,

Politechnika Gdańska.

 

V Europejskie Mistrzostwa Drwali w Tucholi – zawody zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi wraz z Nadleśnictwem Trzebciny w dniach 5-6 lipca 2013 r.

 

Wydanie własnego uczelnianego czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (tom VI 2012).

 

Zorganizowanie dwóch konferencji naukowych:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i wsi”, Tleń 5-7.09.2013

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie ochroną przyrody w lasach”, Tleń,

9-11.09.2013

 

Podpisanie umów z ośrodkami akademickimi:

Porozumienie o współpracy naukowej, doradczej, szkoleniowej zawarte z Politechniką Gdańską,

 

Deklaracja Woli przystąpienia do konsorcjum naukowego „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana” (Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kontrakt Terytorialny na lata 2014-2020; skład konsorcjum: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi).

 

Akredytacja instytucjonalna WSZŚ w Tucholi przez Polską Komisję Akredytacyjną w dniach 14-16.04.2013 (Wydział Inżynieryjny WSZŚ uchwałą Prezydium PKA z dnia 6 czerwca 2013 roku otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną do roku akad. 2018/2019; Wydział spełnił „w pełni” – kryteria dotyczące strategii, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, systemu wsparcia studentów, przepisów wewnętrznych normujących system zapewniania jakości kształcenia, natomiast „znacząco” – kryterium dotyczące współpracy krajowej i międzynarodowej).

 

Studencki spływ kajakowy Brdą (08.06.2013).

 

Osiągnięcia studenckie - zajęcie przez naszego studenta Kamila Szarmach III lokaty na Europejskich Mistrzostwach Drwali w 2013 roku; 1 czerwca 2013 roku "Team Makita", składający się ze studentów WSZŚ w Tucholi, odniósł ogromny sukces w Litewskich Mistrzostwach Drwali (w konkurencji "ścinka w lesie" złoty medal zdobył Zachariasz Mąkosa, a srebrny przypadł Jackowi Stochniałkowi, Kamil Szarmach otrzymał srebrne odznaczenie w konkurencji "przekładka łańcucha")

 

Działalność na rzecz upowszechniania dorobku nauki - działalność Uniwersytetu III Wieku przy WSZŚ w Tucholi; reaktywowanie Uniwersytetu I Wieku przy WSZŚ w Tucholi.

 

I Ogólnopolski Turniej Szkół EKO (Tleń, 24-25.04.2013) – zorganizowany przez WSZŚ w Tucholi turniej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, mający na celu popularyzację problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy, a także umiejętności przyrodniczo-technicznych.

 

Zorganizowanie spotkań z dyrektorami szkół powiatu tucholskiego poświęconych wartościom w polskiej szkole – przygotowania do debaty oświatowej z udziałem parlamentarzystów i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty (XI-XII 2013r.)

 


 

ROK AKADEMICKI 2011/2012

 

Realizacja przez WSZŚ w Tucholi Projektu „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” (01.02.2011 - 31.01.2013) w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Umowy o współpracy z WSZŚ w Tucholi podpisały:

Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Ufie,

Rada Społeczno- Naukowa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”,

Stowarzyszenie „Zielona Krajna” w Sępólnie Krajeńskim.

 

Europejskie Mistrzostwa Drwali w Tucholi – zawody zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi wraz z Nadleśnictwem Trzebciny w dniach 6-7 lipca 2012 r.

 

Wydanie tomu V 2011 rocznika „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” (czasopisma naukowego WSZŚ w Tucholi).

 

Zorganizowanie dwóch konferencji naukowych:

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach" - 11-13 września 2012, Tleń,

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ogrzewanie i Wentylacja w Przemyśle i Rolnictwie" - 24-26 września 2012, Tleń.

 

Osiągnięcia studenckie:

- zajęcie, przez naszą studentkę Martynę Górską, I miejsca w klasyfikacji skoków na Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w Jeździectwie 2012 w Bydgoszczy-Jarużynie oraz udział w Akademickich Mistrzostwach Polski 2012 we Wrocławiu,

- student  naszej Uczelni - Jacek Stochniałek zdobył III miejsce na Europejskich Mistrzostwach Drwali 2012 w Tucholi, a najlepszym drwalem studentem okazał się Kamil Szarmach.

 


 

Uczelnia swą działalność rozpoczęła w 2003 roku, wówczas to po raz pierwszy w dziejach powiatu tucholskiego rozpoczął się proces kształcenia na poziomie wyższym.

 

W roku akademickim:
   2003/2004 uruchomiono kierunek Inżynieria Środowiska.
                    7- semestralne studia inżynierskie.
   2005/2006 uruchomiono kierunek Leśnictwo
                    8- semestralne studia inżynierskie.
   2006/2007 uruchomiono kierunek Architektura Krajobrazu.
                    7- semestralne studia inżynierskie.

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Polsce, kształcącą na kierunku Leśnictwo, gdzie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym kształci się ok. 800 studentów. Tak ogromne zainteresowanie pogłębianiem wiedzy wynika z położenia uczelni na terenie Borów Tucholskich oraz z funkcjonowania w Tucholi Zespołu Szkół Leśnych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Zatem Uczelnia jest naturalnym kierunkiem kontynuowania nauki na studiach wyższych.