Strategia WSZŚ

Cele strategiczne:

1. Zbudowanie Uczelni o wysokiej  jakości kształcenia przedsiębiorczych studentów na potrzeby rynku pracy.

2. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego  i regionalnego poprzez aktywność Uczelni w zakresie edukacji oraz na rzecz środowiska.

3. Wykreowanie wizerunku Uczelni społecznie odpowiedzialnej  skutecznie współpracującej z  jej interesariuszami.

4. Zbudowanie modelu optymalnego wykorzystania potencjału Uczelni na rzecz rozwoju regionu poprzez skoordynowane działania wszystkich członków społeczności akademickiej oraz rozwój więzi kooperacyjnych z wiodącymi ośrodkami akademickimi.

5. Upowszechnianie dorobku dyscyplin nauki związanych z prowadzonymi kierunkami studiów w środowisku lokalnym.

 

Strategia Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem